Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Кафедра загальної хірургії

 

Завідуючий кафедрою доктор мед. наук, доцент

Трофімов Микола Володимирович


 

 Кафедра загальної хірургії була організована у вересні 1918 р. на базі колишньої губернської земської лікарні. Першим завідувачем був декан медичного факультету, доктор медичних наук, професор Вікентій Цезарович Томашевич, учень професора С.П. Д'яконова. Він керував кафедрою з 1918 р. по 1923 р.


 З 1923 р. по 1930 р. кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Володимир Миколайович Деревенко. Блискучий лектор, він бездоганно володів іноземною мовою, систематично слідкував за світовою літературою. З 1930 р. по 1931 р. за сумісництвом кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Яків Йосипович Гальперн, завідуючий клінікою госпітальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту.

З 1931 р. по 1939 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Валентин Васильович Москаленко. У клініці розроблялися такі питання: лікування ран, особливості міграції сторонніх тіл, вільна пересадка шкіри, спинномозкова анестезія, гематологічні зміни при запальних процесах, хірургічне лікування туберкульозу легень та ін. У 1939-1940 рр. кафедрою керував професор Михайло Тимофійович Фрідман.

У 1945 р. клініка загальної хірургії була перебазована із лікарні ім. І.І. Мечникова у міську клінічну лікарню № 2. Завідував клінікою доктор медичних наук, професор Борис Гаврилович Векснер. З 1951 р. по 1961 р. клініку очолив заслужений діяч науки, доктор медичних наук, професор Дмитро Оверкович Василенко, талановитий педагог та лікар. Його лекції, чудові за формою, глибокі за змістом, добре ілюстровані, були насичені прикладом із його багатогранної хірургічної діяльності. Вперше за час існування кафедри професор організував віваріум для проведення експериментальних досліджень. За успіхи у розвитку радянської медицини уряд УРСР присвоїв професору Д.А. Василенко високе звання – заслужений діяч науки. З 1961 р. по 1963 р. кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Рудольф Карлович Крікент.

З 1965 р. по 1983 р. кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Людмила Несторівна Коваленко. У 70-ті роки вона очолила Дніпропетровський обласний опіковий центр, діяльність якого в 1972 р. була представлена на ВДНГ в Москві. За дослідження по лікуванню опікової хвороби у 1978 р. отримала подяку Міністерства оборони та МОЗ СРСР. Протягом багатьох років Л.В. Коваленко була членом Української республіканської проблемної комісії з проблеми "Опіки", заступником голови обласного хірургічного товариства хірургів, головним хірургом міського відділу охорони здоров'я, головою проблемної комісії з хірургії ДМІ.

  

                  Колектив кафедри загальної хірургії під керівництвом професора Л.Н. Коваленко, 1972 рік

 

З 1983 р. по 1996 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор В. Г. Харченко. Науковими напрямками кафедри були питання порушення і корекції регіонарної гемодинаміки і реологічних властивостей крові при хірургічній патології, розробка методів лікування опікової травми.

В 1996 р. в медичній академії внаслідок об'єднання кафедр загальної та госпітальної хірургії на базі "Клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги" була створена кафедра хірургічних хвороб, яку очолив заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Микола Матвійович Бондаренко.

 З 2002 по 2016 рр. кафедрою завідував д.мед.н., професор, заслужений лікар України С.О. Мунтян. Продовжували вивчатися особливості лікування гострої абдомінальної патології та методи діагностики і лікування ускладнень опікової хвороби.

З  2016 р. кафедрою завідує доктор мед. наук, доцент М. В. Трофімов. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Принципи визначення та формування лікувальної тактики в хворих на синдром Меллорі-Вейсса». Вчене звання доцента отримав в січні 2014 року. В 2016 році  успішно захистив дисертацію за темою «Експериментально-клінічне обґрунтування вибору метода лікування хворих з виразковими кровотечами з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту». Має вищу лікарську категорію за фахом «хірургія». Є автором 66 наукових праць, має 8 патентів на корисну модель та один патент на винахід. Багаторазово виступав на Всеукраїнських та закордонних наукових конференціях та конгресах, був учасником методичних конференцій.

  

Склад кафедри загальної хірургії

 

 

 

Перший ряд:  к.м.н., ас. Нор Н.М.; д.м.н., проф. Мунтян С.О;, к.м.н., ас. Панікова Т.М.;  ст. лаборант Шепелєва Т.Д.

Другий ряд:    ас. Задорожний В.В.; д.м.н., доц. Трофімов М.В.; д.м.н., проф. Бараннік С.І.; к.м.н.,ас. Лященко П.В.;

                           к.м.н., доц. Гузенко Б.В.; д.м.н., проф. Кришень В.П.

 

Кафедра на теперішній час розташована на трьох клінічних базах: КЗ «Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги ДОР» (основна база); Дніпропетровська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров'я» ПАТ «Укрзалізниця»;  КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2 ДОР».

            На кафедрі загальної хірургії навчаються студенти ІІІ курсу 1,2,3 медичних факультетів, 1 міжнародного факультету; студенти ІІ, ІІІ, ІV курсів стоматологічного факультету; студенти ІІ курсу  3 медичного факультету, що навчаються спеціальності «фармація» та «клінічна фармація» – загальною кількістю  понад 1000 студентів. Усі дисципліни викладаються трьома мовами – українською, російською, англійською.

 

Професор В.П. Кришень з англомовними іноземними студентами

            Співробітники кафедри загальної хірургії активно сприяють втіленню сучасних досягнень інформаційних технологій в учбовий процес кафедри: проведення поточного тестування студентів в комп’ютерному класі, активне використання сайту ДМА для висвітлення учбових матеріалів кафедри загальної хірургії, використання мультимедійних технологій під час викладання лекційних матеріалів.

 

Професор С.І. Баранник на практичному занятті зі студентами

            Поряд з лекціями та практичними заняттями, з метою підвищення якості навчання, на кафедрі значний час відводиться засвоєнню практичних навичок з курсу хірургії на сучасному спеціальному симуляційному обладнанні та муляжах.

            На базах кафедри студенти 2 та 3 курсу медичної академії проходить медсестринську виробничу практику та практику з догляду за хворими. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти на кафедрі загальної хірургії засвоюють навички з догляду за хворими та методи обстеження хірургічних хворих.          

Після закінчення медичного вузу вітчизняні та іноземні громадяни мають можливість навчаються в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі за фахом "хірургія".

Наукові напрями кафедри: невідкладна хірургія при захворюваннях органів черевної порожнини; спеціалізована допомога при глибоких поширених опіках та реконструктивна й відновлювальна хірургія їх наслідків.

За роки існування кафедри підготовлено і захищено співробітниками, аспірантами і пошукачами понад 70 кандидатських та 15 докторських дисертацій, видано 18 монографій. Щорічно видається до 30-35 друкованих наукових праць, поширюються міжнародні зв'язки.

Співробітники кафедри за останні роки приймали участь у створенні підручників: "Загальна хірургія з доглядом за хворими" (1998 р.), "Хірургія – I том" (2007 р.), "Хірургія для студентів стоматологічних факультетів" (2010 р.); монографій:  «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики при шлунково-кишкових кровотечах» (2013 р.), «Лікування перитоніту з використанням інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу» (2014 р.); навчальних посібників "Фізикальне обстеження в хірургії" (2005 р.), "Загальна хірургія. Практичні заняття та самостійна робота" (2006 р.), «Догляд за хірургічними хворим» (2013 р.)

Кожного року співробітники кафедри беруть участь у засіданнях опорної кафедри МОЗ України (круглий стіл) з обговорення питань щодо оптимізації навчального процесу та на конференціях з питань викладання навчальних дисциплін. Беруть участь також у щорічних "Скліфосовських читаннях" (м. Полтава), де розглядаються питання навчально-методичної роботи зі студентами.

Співробітники щорічно беруть участь у республіканських конференціях, з'їздах хірургів України, а також у міжнародних конгресах хірургів за кордоном (Австрія, Польща, Італія, Грузія, Мальта, Ліван, Китай). Співробітники кафедри (професори) входять до складу редакційних рад фахових видань – журналів хірургічного профілю.

Плідно працює студентський науковий гурток під керівництвом доц. Б.В. Гузенка. Студенти отримують поглиблену підготовку з теоретичних знань та практичних навичок по хірургії, роблять перші кроки щодо наукової роботи.

На теперішній час перед колективом кафедри стоять нові завдання, якими є впровадження в навчальний процес та хірургічне лікування хворих сучасних досягнень в області хірургії та медицини в цілому із залученням новітніх освітніх та прикладних хірургічних технологій.

            Значний влад в науково-педагогічну та хірургічну роботу кафедри загальної хірургії  внесли співробітники кафедри, що працюють на теперішній час:

 

            Професор Кришень Валерій Павлович - хірург, доктор медичних наук, професор.

            Науковий напрямок діяльності – невідкладна хірургія органів черевної порожнини. Автор понад 400 наукових робіт, 36 патентів та авторських свідоцтв, 3 монографій, 3 навчальних посібників. Нагороджений медаллю ВДНГ України та знаком  «Изобретатель СССР». Підготував 1 доктора наук та 3 кандидатів наук за спеціальністю «хірургія». Член спецради ДЗ «ДМА МОЗ України» захисту дисертацій з хірургії, анестезіології та ЛФК; комісії з Вищої медичної освіти при МОЗ України, комісії МОН з акредитації вищих медичних навчальних закладів, фахового семінару з хірургії ДМА. Активний член Європейського товариства хірургів з 2005 року, учасник багатьох міжнародних наукових конгресів.

 

            Баранник Сергій Іванович - хірург-уролог, доктор медичних наук, професор.

            Зробив вагомий внесок у комплексне вивчення функціонального і морфологічного стану нирок при однобічного порушення кровообігу і формуванні компенсаторних реакцій в умовах теплової та холодової ішемії. Займався вивченням та впровадженням в практичну медицину методу дистанційної літотрипсії в лікуванні сечокам`яної хвороби. Дослідження фізико-механічних характеристик сечових каменів та можливостей впливу на їх міцність дозволило створити оригінальну технологію контактної та дистанційної літотрипсії. Автор наукового відкриття «Свойство камней почек как биологических объектов проявлять упруго-вязко-пластические деформации» та  першої в Україні монографія «Дистанционная литотрипсия», яка відзначена дипломом як найкраще наукове і науково-методичне видання. Нагороджений пам’ятною медаллю Російської Академії  природничих наук “Автору научного открытия” (1999 р.).    

            Автор понад 300 наукових праць, серед них (у співавторстві) 3 монографії, 3 учбових посібників з невідкладної урології та хірургії, 2 підручники «Хірургія». Автор 11 свідоцтв на винаходи та  патенти.

            З 1993 по 1999 рр. обіймав посаду Головного спеціаліста (уролога) Департамента охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу урологів, андрологів, нефрологів «Урологія».

 

            Мунтян Сергій Олексійович - хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Науковий напрямок – невідкладна хірургія органів черевної порожнини.

З 2002 р. по 2016 р. С.О. Мунтян був завідуючим кафедрою загальної хірургії ДЗ "ДМА  МОЗ України". Автор та співавтор понад 200 друкованих наукових праць, 12 патентів Україні та Росії на винаходи, має 2 наукові відкриття. Співавтор базового підручника "Хірургія (I том)", двох навчальних посібників, одного довідника з питань загальної хірургії. За успіхи в науковій праці нагороджений двома срібними медалями ім. Нобелівського лауреата П.Л. Капіци та срібною медаллю "За развитие медицины и здравоохранения" ім. академіка І.П.Павлова Російської академії природничих наук. Один із засновників і постійний член редакційної Ради журналу "Медицина транспорту України". У 2002 р. ім'я Мунтяна С.О. занесене у книгу "Лікар третього тисячоліття" рейтингу "Україна медична". Нагороджений знаком "Отличник здравоохранения СССР".    Громадська діяльність С.О. Мунтяна відзначена медаллю "За заслуги перед м. Дніпропетровськом",– «Медаллю Святого князя Володимира" УПЦ МП, званням "Почесний громадянин" міста Дніпропетровська.